ایا فردی که پول دزدی در جیب دارد می تواند با ان خریدی کند که حلال باشد چون این مسئله را یک روزی یک شخصی طوری گفت که می شود حالا شما لطفا توضیح دهید چون توضیح ان طرف هم فراموشم شده

 

تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش شرعا حرام است اما در مورد معامله باید گفته شود که اگر با عین  پول خرید و فروش انجام شود هم کار حرام انجام داده است و هم معامله  فضولی است در صورت معامله صحیح میشود که صاحب اصلی پول اجازه دهد که در این صورت سود حاصل از معامله برای صاحب اصلی پول است ولی اگر معامله به صورت کلی انجام شده و بعد پولی دزدی را به عنوان ثمن یا مثمن پرداخت شده است معامله صحیح است وسود حاصل از این خرید و فروش برای خریدار است ولی کار حرامی انجام داده است چون در مال غیر بدون اذن صاحب ما تصرف کرده است
برای مثال باید گفت اگر کسی با پول دزدی به بازار برود و بخواهد ماشین بخرد و اینگونه بگوید که من با این پول (پول دزدی) این ماشین را میخرم این معامله با عین پول دزدی است تا زمانی که صاحب پول اجازه ندهد معامله صحیح نمیشود واگر هم اجازه بدهد ماشین برای صاحب اصلی پول است
ولی اگر این گونه بگوید که من این ماشین را میخرم به فلان قیمت بعد دست کند در جیب و پول ماشین را از پول دزدی پرداخت کند معامله صحیح است چون معامله با پول کلی صورت گرفته که برذمه و گردن خریدار است ولی خریدار این کلی را با پول دزدی پرداخت می کند دراین مورد معامله صحیح است و نیازی به اجازه صاحب اصلی پول نیست ولی چون تصرف در مال غیر بدون اذن او بوده است کار حرامی را مرتکب شده است